Rodzaje fuzji i przejęć spółek handlowych

Fuzje i przejęcia stanowią specyficzny rodzaj inwestycji, z uwagi na ich charakter, ponieważ w większości przypadków transakcja nie opiera się na inwestycji lub reinwestycji środków trwałych, ale sprowadza się do nabycia gotowych form organizacji takich jak spółki kapitałowe czy osobowe. W kolejnej części artykułu dowiesz się, jak poprawnie interpretować pojęcie inwestycji w odniesieniu do połączeń spółek oraz o podstawowych rodzajach fuzji i przejęć podmiotów gospodarczych.

3 najpopularniejsze typy połączeń spółek

rejestracja spółek na terenie poznaniaAby móc w ogóle mówić o fuzjach oraz przejęciach w spółkach handlowych warto przybliżyć sobie samo pojęcie inwestycji. Wielu z nas inwestycję definiuje pojedynczy proces inwestowania postrzegając go przez pryzmat zysków odroczonych w czasie. Sam proces myślowy nie jest błędny, jednakże nadmiernie ukierunkowany na bezpośrednie osiąganie dochodów przy pominięciu możliwości generowania korzyści niewymiernych i pośrednich. Jedną z najbardziej precyzyjnych definicji jest interpretacja J. Hirfschnera, który uważa, że Inwestycja to teraźniejsze wyrzeczenie dla przyszłej korzyści. Teraźniejszość jest względnie pewna, podczas gdy przyszłość jest niewiadomą. W myśl przedstawionej definicji zagadnienie inwestycji możemy interpretować jako sumę trzech wyróżników, na który składają się: aspekt psychologiczny związany z rezygnacją w odniesieniu do obecnej konsumpcji na rzecz jej zwiększenia w przyszłości, czas, który jest nieodzowną częścią całego procesu, stanowiąc niezbędny element na rzecz generowania korzyści oraz element niepewności, rozpatrywany pod kątem ryzyka, który jest wynikiem odstępu pomiędzy momentem podjęcia inwestycji a jej prognozowanym rezultatem. Z tego powodu inwestycje są poświęceniem pewnego dla niepewnej korzyści. Podstawowa różnica pomiędzy fuzją a przejęciem wynika z konsekwencji wynikających z transakcji dla przedsiębiorstwa konsolidowanego. W przypadku fuzji mamy do czynienia z połączeniem przynajmniej dwóch podmiotów gospodarczych, przykładowo rejestracja spółek na terenie Poznania, których celem jest stworzenie nowego przedsiębiorstwa zorientowanego na wspólny cel. W tym przypadku właściciele obydwu firm otrzymują tytuły własności, których wysokość udziałów ustalana jest na podstawie nowo zawartej umowy spółki. Natomiast o przejęciu możemy mówić wtedy, gdy jeden podmiot gospodarczy nabywa w drodze transakcji część udziałów w firmie przejmowanej, która pozwala mu na sprawowanie nad nią kontroli. W odróżnieniu od fuzji obydwie firmy istnieją na rynku równolegle, jednak w praktyce zdarza się, że w pewnym odstępie czasu przedsiębiorstwo przejmowane zostaje „wchłaniane” do struktury przejmującego, w wyniku czego przestaje istnieć. 
Połączenia i przejęcia z ekonomicznego punktu widzenia można podzielić na: pionowe- dotyczą sukcesji przedsiębiorstw działających w tym samym sektorze gospodarki, np. przejęcie dostawcy półfabrykatów przez producenta opon); poziome-  odnoszą się do łączenia spółek, które prowadzą podobny typ działalności, jednakże posiadają odmienne łańcuchy ekonomiczne (inne lub podobne mikrootoczenie, np. inni dostawcy, firmy dystrybucyjne) i inne formy prawne.